Guitar: Hiroshi Shinohara
Piano: Hatsumi Wada
Vocals: Davina Robinson

START: 20:00 CHARGE ¥2500